Poznań – ciekawostki, powierzchnia

Poznań – ciekawostki, powierzchnia

Poznań, położony w województwie wielkopolskim, jest jednym z najważniejszych miast Polski pod względem historycznym, kulturalnym i gospodarczym. Z założenia datującego się na X wiek i nadania praw miejskich w 1253 roku, miasto to rozwinęło się w dynamiczne centrum, które łączy w sobie bogatą historię z nowoczesnością. Z powierzchnią wynoszącą 261,91 km², Poznań jest dziewiątym co do wielkości miastem w Polsce i stanowi ważny węzeł komunikacyjny oraz ośrodek akademicki i biznesowy.

Kluczowe wnioski

 • Poznań, z powierzchnią 261,91 km², jest dziewiątym co do wielkości miastem w Polsce.
 • Miasto jest ważnym ośrodkiem historycznym, kulturalnym i gospodarczym województwa wielkopolskiego.
 • Założone w X wieku, z prawami miejskimi nadanymi w 1253 roku, Poznań ma bogatą historię.
 • Jest piątym pod względem liczby ludności miastem w Polsce, z populacją wynoszącą 541 316 mieszkańców.
 • Poznań jest centralną częścią aglomeracji poznańskiej, zamieszkaną przez ponad 1 mln osób.

Zobacz też: z jakimi państwami graniczy Polska.

Geografia i położenie

Położenie Poznania na mapie Polski

Poznań, będąc jednym z najstarszych i najważniejszych miast Polski, zajmuje wyjątkowe miejsce na mapie kraju. Położony jest w dolinie rzeki Warty, co stanowi kluczowy element jego geografii i historii. Miasto znajduje się w centralnej części aglomeracji poznańskiej, granicząc z 11 gminami powiatu poznańskiego, w tym z dwoma miastami – Luboniem i Swarzędzem.

Poznań charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, z ponad 56% obszaru miasta położonego na terenach wysoczyznowych.

Rozciągłość granic administracyjnych miasta na osi północ-południe wynosi około 22 km, a na osi wschód-zachód około 21 km, co świadczy o jego znacznym rozmiarze. Najwyżej położonym punktem jest Góra Moraska (154 m n.p.m.), a najniżej dolina Warty (50 m n.p.m.).

Charakterystyka geograficzna miasta

Poznań, położony w środkowo-zachodniej Polsce, rozciąga się na obszarze trzech mezoregionów fizjograficznych, co nadaje mu unikalny charakter geograficzny. Miasto łączy w sobie cechy pojezierza, równiny oraz doliny rzecznej, co jest odzwierciedleniem jego zróżnicowanego ukształtowania terenu.

Poznań jest miastem, które dzięki swojemu położeniu na trzech mezoregionach fizjograficznych, oferuje mieszkańcom i turystom różnorodność krajobrazów i możliwości rekreacyjne.

 • Zachodnia część miasta leży na Pojezierzu Poznańskim
 • Wschodnia część na Równinie Wrzesińskiej
 • Najstarsza część miasta znajduje się na dnie Poznańskiego Przełomu Warty

Dolina Warty, zlokalizowana w najniższym punkcie miasta (50 m n.p.m.), oraz rzeźba pochodzenia letniczego, skamieniałego, dodatkowo podkreślają unikalność geograficzną Poznania.

Granice administracyjne i ich rozciągłość

Polska jest podzielona na 16 województw, każde z nich ma swoje unikalne granice administracyjne i charakterystyczne cechy. Podział ten odgrywa kluczową rolę w organizacji terytorialnej kraju i wpływa na zarządzanie lokalne oraz regionalne.

Polska posiada zróżnicowany podział administracyjny, który jest wynikiem historycznych przemian i decyzji politycznych.

Lista województw w Polsce:

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie

Każde województwo ma swoje specyficzne granice, które definiują zarówno jego obszar, jak i tożsamość. Zrozumienie tych granic jest istotne dla analizy demograficznej, gospodarczej oraz kulturowej Polski.

Demografia

Liczba ludności i gęstość zaludnienia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za rok 2023, Poznań zamieszkiwało 541 316 osób, co plasuje miasto na piątym miejscu w kraju pod względem liczby mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosiła 2 067 osób na kilometr kwadratowy, co świadczy o wysokiej urbanizacji obszaru.

Poznań stanowi ważny ośrodek demograficzny województwa wielkopolskiego, z 15,59% ludności regionu zamieszkującej to miasto. Jest to równocześnie 1,4% mieszkańców Polski.

Dane dotyczące aglomeracji poznańskiej z roku 2019 wskazują na łączną liczbę mieszkańców wynoszącą 1 050 383 osoby. Poniżej przedstawiono tabelę z podziałem na główne grupy wiekowe mieszkańców Poznania według danych GUS z 2021 roku:

Grupa wiekowaOgółemMężczyźniKobiety
Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat)84 660
Wiek produkcyjny (mężczyźni 18–64 lata, kobiety 18–59 lat)332 695
Wiek poprodukcyjny (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej)129 504

Piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce

Poznań, z populacją wynoszącą 541 316 osób w 2023 roku, zajmuje piąte miejsce w Polsce pod względem liczby mieszkańców. Miasto charakteryzuje się wysoką gęstością zaludnienia, osiągając wartość 2 067 osób na kilometr kwadratowy.

Poznań stanowi ważny ośrodek aglomeracji poznańskiej, która łącznie zamieszkiwana jest przez ponad 1 mln osób.

Dane demograficzne Poznania wskazują na jego znaczącą rolę w strukturze urbanistycznej kraju. Poniżej przedstawiono kluczowe informacje dotyczące demografii miasta:

KategoriaDane
Populacja541 316
Gęstość zaludnienia2 067 os./km²
Udział w ludności województwa15,59%
Udział w ludności Polski1,4%

Poznań, będąc metropolią globalną, odgrywa istotną rolę nie tylko na mapie Polski, ale i w kontekście międzynarodowym.

Struktura demograficzna aglomeracji poznańskiej

Struktura demograficzna aglomeracji poznańskiej ukazuje zróżnicowanie wiekowe i płeć mieszkańców. Według danych GUS z 2021 roku, w Poznaniu mieszkało 546 859 osób, z czego 255 076 to mężczyźni (46,7%), a 291 783 to kobiety (53,3%).

Wiek mieszkańców rozkłada się na trzy główne grupy:

 • Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat): 84 660 osób (15,5%)
 • Wiek produkcyjny (mężczyźni 18–64 lata, kobiety 18–59 lat): 332 695 osób (60,8%)
 • Wiek poprodukcyjny (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej): 129 504 osoby (23,7%)

Cała aglomeracja poznańska, obejmująca również powiat poznański i sąsiednie gminy, zamieszkiwana była przez ponad 1 mln osób w 2019 roku.

Dane te pokazują, że Poznań jest miastem o stosunkowo młodej strukturze demograficznej, z przewagą osób w wieku produkcyjnym. Zmiany demograficzne, takie jak spadek liczby ludności o -1,4% w porównaniu do 2011 roku, wpływają na dynamikę i rozwój aglomeracji.

Historia i rozwój

Data założenia Poznania

Poznań, jako jedno z najstarszych miast w Polsce, ma bogatą historię sięgającą czasów przed naszą erą. Pierwsze ślady ludzi na terenie dzisiejszego Poznania pochodzą z okresu około 8900–8000 roku p.n.e., kiedy to tereny te zamieszkiwali łowcy reniferów. Stałe osady zaczęły pojawiać się na przełomie V i IV tysiąclecia p.n.e., a w VIII wieku na tych ziemiach pojawili się Polanie, co uznaje się za początek formowania się miasta.

W X wieku na Ostrowie Tumskim powstał gród, który stał się zaczątkiem dzisiejszego Poznania.

Ostatecznie, prawa miejskie Poznań otrzymał 23 kwietnia 1253 roku, co stanowi ważny punkt w jego historii. Poniżej przedstawiono kluczowe daty związane z rozwojem miasta:

 • 8900–8000 p.n.e. – pierwsze ślady ludzi
 • V-IV tysiąclecie p.n.e. – powstanie stałych osad
 • VIII wiek – pojawienie się Polan
 • X wiek – powstanie grodu na Ostrowie Tumskim
 • 23 kwietnia 1253 – nadanie praw miejskich

Nadanie praw miejskich

Po nadaniu praw miejskich, Poznań zaczął dynamicznie się rozwijać, stając się ważnym ośrodkiem handlowym i administracyjnym w regionie. Rozwój ten był możliwy dzięki strategicznemu położeniu miasta na szlakach handlowych oraz inwestycjom w infrastrukturę miejską.

Wraz z nadaniem praw miejskich, Poznań zyskał autonomię, co pozwoliło na lepsze zarządzanie miastem i jego rozwojem.

Kluczowe daty w historii Poznania po nadaniu praw miejskich:

 • 1253 r. – nadanie praw miejskich przez Przemysła I,
 • 1518 r. – otwarcie pierwszego uniwersytetu,
 • 1793 r. – pierwsze rozbiorowe włączenie do Prus,
 • 1918 r. – odzyskanie niepodległości i powrót do Polski.

Rozwój miasta na przestrzeni wieków

Poznań, jako jedno z najstarszych miast w Polsce, ma bogatą historię, która sięga czasów przedhistorycznych. Pierwsze ślady ludzi na terenie dzisiejszego Poznania pochodzą z okresu około 8900–8000 roku p.n.e., co świadczy o długiej tradycji osadnictwa na tych ziemiach. W VIII wieku pojawili się tu Polanie, a z tego okresu pochodzi też prawdopodobnie gród na Ostrowie Tumskim, który stał się zaczątkiem dzisiejszego miasta.

W ciągu wieków Poznań przeszedł przez wiele etapów rozwoju, od czasów Piastów, przez okres Jagiellonów i I Rzeczypospolitej, aż po trudne czasy rozbiorów i wojen. Miasto było świadkiem wielu historycznych wydarzeń, które ukształtowały jego dzisiejszy charakter.

Ważnym momentem w historii miasta był potop szwedzki w 1655 roku, który przerwał korzystne warunki dla rozwoju Poznania. Kolejne konflikty zbrojne, takie jak wielka wojna północna czy wojna siedmioletnia, sprawiły, że miasto wielokrotnie pustoszyły różne armie. Mimo to, Poznań zawsze potrafił się podnieść i kontynuować swój rozwój, co czyni go dzisiaj jednym z ważniejszych ośrodków kulturowych i gospodarczych w Polsce.

Zielone obszary Poznania

Powierzchnia lasów i parków

Poznań charakteryzuje się bogatą zielenią miejską oraz obszarami leśnymi, które stanowią ważny element ekosystemu miasta. Łączna powierzchnia lasów w Poznaniu wynosi 4121 ha, co odpowiada 15,8% powierzchni miasta. Parki i zieleńce zajmują dodatkowo 552 hektary.

Tereny zieleni w Poznaniu zajmują ponad 70 km², co stanowi 27% powierzchni miasta.

Zasoby leśne Poznania są bogate w różnorodność biologiczną, współtworząc 23 uroczyska, 4 punkty widokowe oraz 84 km dróg i ścieżek rekreacyjnych. Poniżej przedstawiono tabelę podsumowującą powierzchnię najważniejszych typów terenów zieleni w mieście:

Typ terenuPowierzchnia (ha)
Lasy4121
Parki552
Łąki i pastwiska645

Zachowanie i rozwój terenów zielonych w Poznaniu jest kluczowe dla utrzymania równowagi ekologicznej i poprawy jakości życia mieszkańców.

Ochrona przyrody w mieście

W Poznaniu działania na rzecz ochrony przyrody obejmują różnorodne formy ochrony terenów zielonych i siedlisk przyrodniczych. Ustanowiono dwa rezerwaty przyrody: Meteoryt Morasko i Żurawiniec, a także trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Morasko”, „Michałówka” i „Głuszyna”. Dodatkowo, w ramach ochrony siedlisk nietoperzy, zabytkowe fortyfikacje Twierdzy Poznań zostały objęte ochroną w ramach Sieci Natura 2000.

W granicach administracyjnych miasta znajdują się również fragmenty większych obszarów objętych Siecią Natura 2000 – Biedrusko oraz Dolina Samicy.

Lista użytków ekologicznych utworzonych przez samorząd to:

 • Fort V
 • Wilczy Młyn
 • Główna
 • Olszak I
 • Traszki Ratajskie
 • Użytek ekologiczny „Bogdanka I”
 • „Bogdanka II”
 • Strzeszyn

Udział terenów zieleni w powierzchni miasta

Tereny zieleni w Poznaniu odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu mikroklimatu i poprawie jakości życia mieszkańców. Zajmują one łącznie ponad 70 km², co stanowi 27% powierzchni miasta, w tym parki, łąki, pastwiska oraz obszary leśne.

W Poznaniu znajduje się wiele obszarów chronionych, w tym dwa rezerwaty przyrody i trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, co świadczy o bogactwie i różnorodności lokalnej flory i fauny.

Typ terenuPowierzchnia (ha)
Łąki i pastwiska645
Parki i zieleńce552
Obszary leśne4121

System klinów zieleni, odchodzących od centrum miasta w kierunku peryferii, zapewnia mieszkańcom dostęp do terenów rekreacyjnych i odpoczynkowych.

Gospodarka i rolnictwo

Powierzchnia użytków rolnych

W Polsce średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa w ubiegłym roku wynosiła 10,40 ha. Jest to istotny wskaźnik, który pokazuje, jak duże obszary kraju są wykorzystywane do celów rolniczych.

W lutym 2018 roku zaszły zmiany w obrocie ziemią rolną, co wpłynęło na strukturę posiadania gruntów.

Poniżej przedstawiono podział terenu na podobszary o jednolitym charakterze pokrycia powierzchni:

Typ pokrycia terenuSumaryczna powierzchnia [ha]
Las47,98
Sady, zarośla, zagajniki14,13
Pola uprawne110,92
Łąki, pastwiska17,12

Dane te pokazują, że największą część użytków rolnych stanowią pola uprawne, co jest kluczowe dla zrozumienia struktury rolnictwa w Polsce.

Zmiany w obrocie ziemią rolną

Wprowadzenie ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi w Polsce spowodowało wyhamowanie wzrostów cen ziemi. Zmiany te miały miejsce dwa lata temu, co wpłynęło na stabilizację rynku. Prace nad nowymi przepisami mają na celu zwiększenie swobody sprzedaży mniejszych działek, co może wpłynąć na dalsze kształtowanie się cen.

W ostatnim czasie obserwujemy zmiany w przepisach dotyczących obrotu ziemią rolną, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek.

Oto średnie ceny ziemi rolnej w różnych województwach (w zł/ha) na podstawie danych z 2023 roku:

WojewództwoCena
Mazowieckie15 000
Wielkopolskie12 000
Pomorskie10 000

Zmiany w prawie oraz fluktuacje cen ziemi rolnej są ściśle monitorowane przez rolników i inwestorów, którzy oceniają je z różnych perspektyw. Niektórzy z nich postrzegają te zmiany jako szansę na rozwój, inni jako potencjalne zagrożenie dla swoich interesów.

Wpływ rolnictwa na gospodarkę regionu

Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w gospodarce regionu, będąc nie tylko źródłem żywności, ale również ważnym sektorem zatrudnienia. Zmiany w przepisach dotyczących obrotu ziemią rolną miały znaczący wpływ na lokalne rynki, zarówno dla rolników chcących powiększać swoje gospodarstwa, jak i dla tych, którzy decydują się na sprzedaż gruntów.

W ostatnich latach obserwujemy wyhamowanie wzrostów cen ziemi rolnej, co jest efektem wprowadzenia ograniczeń w obrocie gruntami.

Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi cenami ziemi rolnej w różnych regionach Polski (dane z czerwca 2018):

RegionCena za hektar (PLN)
Pomorze40,000
Mazowsze30,000
Śląsk20,000

Zmiany te mają bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne rolników oraz na ogólną kondycję gospodarki regionu.

Podsumowanie

Podsumowując, Polska jest krajem o bogatej historii i zróżnicowanym krajobrazie, którego powierzchnia wynosi 31,3 mln ha. Wśród wielu aspektów kraju, od jego podziału administracyjnego, przez charakterystykę terenów rolnych, aż po szczegółowe dane dotyczące miast takich jak Poznań, Polska prezentuje się jako kraj o wielu obliczach. Warto zauważyć, że tereny rolnicze zajmują znaczącą część kraju, co podkreśla rolę rolnictwa w gospodarce. Poznań, jako piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce, stanowi ważny punkt na mapie kraju, oferując bogatą historię oraz rozbudowaną infrastrukturę miejską. Polska, z jej zróżnicowanym krajobrazem i bogatą kulturą, stanowi fascynujący temat do dalszych badań i odkryć.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest powierzchnia Poznania?

Powierzchnia Poznania wynosi 261,91 km².

Ile wynosi gęstość zaludnienia w Poznaniu?

Gęstość zaludnienia w Poznaniu wynosi 2067 osób na km².

Kiedy Poznań otrzymał prawa miejskie?

Poznań otrzymał prawa miejskie 23 kwietnia 1253 roku.

Ile wynosi powierzchnia Polski?

Powierzchnia Polski to 31,3 mln ha.

Jaka jest średnia powierzchnia użytków rolnych w Polsce?

Średnia powierzchnia użytków rolnych w Polsce wynosi 10,40 ha.

Jaki procent powierzchni Poznania zajmują tereny zieleni?

Tereny zieleni zajmują 27% powierzchni Poznania.

iouyt

Jestem iouyt. Od roku publikuję filmy na youtube. Ostatnio postanowiłem spróbować swoich sił w pisaniu. Pod trudnym do wypowiedzenia pseudonimem iouyt kryje się Marcin.