Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.NOBLECONCIERGE.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.nobleconcierge.pl" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z Witryny Internetowej o nazwie "www.nobleconcierge.pl", w ramach którego Noble Concierge Sp. z o.o.  zamieszcza informacje z zakresu usług informacyjno – organizacyjnych.

 

II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.nobleconcierge.pl" sformułowania oznaczają:

Noble Concierge – Noble Concierge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-208 Warszawa,
ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287513, o kapitale zakładowym 450 000,00 PLN, REGON: 141024327, NIP: 5272547548, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Witryny Internetowej, uprawnioną do dysponowania Zasobami Witryny Internetowej;

Ogólne Warunki – niniejsze ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.nobleconcierge.pl; 

Serwis Informacyjny – Zasoby Witryny Internetowej, do których każdy z Użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji i/lub logowania i/lub podawania danych osobowych;

Użytkownik indywidualny – osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Witryny Internetowej w zakresie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach, w celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Witryna Internetowa – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.nobleconcierge.pl, poświęcony usługom które świadczy Noble Concierge;

Zasoby Witryny Internetowej – udostępniane w ramach Witryny Internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach materiały obejmujące w szczególności informacje o wydarzeniach, eventach, oferty usług Noble Concierge, oferty Biura Podróży Noble Concierge, oferty firm współpracujących z Noble Concierge oraz Wnioski.

Wnioski – wnioski o zakup produktów lub usług oferowanych przez  Noble Concierge składane przez Użytkownika indywidualnego.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),

Ustawa - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)  

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW WITRYNY INTERNETOWEJ

 1. Dostęp do części Zasobów Witryny Internetowej określanej jako Serwis Informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Witrynie Internetowej, przeprowadzenia procedury logowania do Witryny Internetowej czy podania przez Użytkownika indywidualnego danych osobowych.
 2. Noble Concierge zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Witryny Internetowej:
 • MS Internet Explorer od 9.0,
 • Mozilla Firefox od 10.0.
 • Google Chrome od 18.0

Systemy informatyczne Użytkowników indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA NOBLE CONCIERGE  

Noble Concierge zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do treści prezentowanych w Serwisie Informacyjnym przez czas nieokreślony.

 

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

 1. Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do korzystania z Witryny Internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik indywidualny jest uprawniony do korzystania z Zasobów Witryny Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Witryny Internetowej, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika indywidualnego działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik Witryny Internetowej przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
 4. Użytkownik indywidualny nie będący klientem Noble Concierge, w przypadku chęci skorzystania z usługi znajdującej się w zakładce „Butik”, akceptuje treść Regulaminu Programu jak i jego integralnej części Warunków korzystania z serwisu, a tym samym staje się uczestnikiem Programu Noble Concierge jedynie na potrzeby jednej transakcji.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Noble Concierge oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Witryny Internetowej, są zbierane i redagowane z należytą starannością, której dochowanie służy osiągnięciu przez informacje objęte Zasobami Witryny Internetowej prawdziwości, dokładności oraz merytorycznej poprawności. Z wyjątkiem sytuacji gdy wynika to wprost z treści informacji zamieszczonych przez Noble Concierge w Witrynie Internetowej, przedstawione w niej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Użytkownik indywidualny ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Witrynie Internetowej tekstów.
 3. Noble Concierge nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika indywidualnego w wyniku skorzystania z Witryny Internetowej, jeżeli do zaistnienia szkody doszło z przyczyn, za które Użytkownik indywidualny ponosi odpowiedzialność.  

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH WITRYNY INTERNETOWEJ

 1. Korzystanie przez Użytkownika indywidualnego z Serwisu Informacyjnego nie wiąże się z przetwarzaniem przez Noble Concierge jego danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika indywidualnego ma miejsce w przypadku, gdy chce on skorzystać z tych części Zasobów Witryny Internetowej, które są dostępne po podaniu danych osobowych.
 3. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika indywidualnego w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, dane osobowe Użytkownika indywidualnego są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy i RODO.
 4.  W odniesieniu do sytuacji, o której mowa ust. 2 i 3 powyżej Noble Concierge niniejszym przekazuje Użytkownikowi Indywidualnemu następujące informacje:

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych.

 

Noble Concierge Sp. z o,o.

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Telefon: 22 489 37 79

E-mail: concierge@nobleconcierge.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

E-mail: iod@nobleconcierge.pl

Formularz kontaktowy na stronie: www.nobleconcierge.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

- udostępnianie w ramach Witryny Internetowej materiałów obejmujących w szczególności informacje o wydarzeniach, eventach, oferty usług Noble Concierge, oferty Biura Podróży Noble Concierge, oferty firm współpracujących z Noble Concierge oraz Wniosków

− przyjęcie, realizacja i rozliczenie Wniosków (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

− marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez Noble Concierge (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

− dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych ze złożonymi Wnioskami lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

− dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych ze złożonymi Wnioskami, lub obrona przed nimi,

− marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez Noble Concierge

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją.

 

− upoważnieni pracownicy Administratora

− podmioty realizujące usługi określone we  Wnioskach,

− dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację Wniosków oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmy kurierskie i pocztowe,

- podmioty upoważnione przez przepisy prawa,

- podmioty wskazane przez Użytkownika indywidualnego przy składaniu Wniosku,

− w razie konieczności podjęcia działań celem dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, także podmioty świadczące pomoc prawną lub usługi windykacyjne oraz właściwe sądy i komornicy.

 

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmianka o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

Jeżeli będzie to niezbędne do realizacji lub rozliczenia Wniosków  lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie Użytkownika Indywidualnego, (art. 49 ust. 1 lit. b RODO) lub niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie Użytkownika Indywidualnego pomiędzy Noble Concierge a inną osobą fizyczną lub prawną, w tym realizacji składanych Wniosków (art. 49 ust. 1 lit. c RODO) dane osobowe Użytkownika Indywidualnego będą przekazywane do państwa trzeciego, tzn. znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (" EOG "), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG.

 

Użytkownik indywidualny może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez skierowanie żądania na adres: iod@nobleconcierge.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika indywidualnego występującego z żądaniem oraz jego numeru PESEL albo adresu.  

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, (ew. kryteria ustalania tego okresu).

 

W zakresie  przyjęcia, realizacji i rozliczenia Wniosków, do czasu ich zakończenia , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania takiej zgody.

 

Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 

 Użytkownik indywidualny ma prawo:

− żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika Indywidualnego, w tym uzyskania kopii danych;

− żądania ich sprostowania gdy dane są błędne lub należy je zaktualizować,;

− żądania ich usunięcia (w określonych sytuacjach);

− żądania ich ograniczenia przetwarzania;

− prawo do przenoszenia danych;

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

− do przenoszenia danych.

 

Realizacja w/w uprawnień następuje poprzez skierowanie żądania na adres: iod@nobleconcierge.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika indywidualnego występującego z żądaniem oraz jego numeru PESEL albo adresu.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie informacji handlowej odbywa się na podstawie zgody, Użytkownikowi Indywidualnemu przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Użytkownikowi Indywidualnemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika Indywidualnego przez administratora.

 

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, realizacji i rozliczenia Wniosków. . Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia, realizacji i rozliczenia Wniosków.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

 

Nie dotyczy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki są udostępnione nieodpłatnie Użytkownikom indywidualnym Witryny Internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem internetu.
 2. Noble Concierge zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
   a) zmiany stanu prawnego mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków,
   b) zmiany systemu informatycznego Noble Concierge mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków,
   c) zmiany w ofercie Noble Concierge dostępnej za pośrednictwem Witryny Internetowej polegające na:
   -         wprowadzeniu nowych wydarzeń, produktów i usług, firm partnerskich
   -         rozszerzeniu, ulepszeniu lub ograniczeniu funkcjonalności istniejących usług lub produktów,
   -         rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej,
   d) zmiany organizacyjne po stronie Noble Concierge mające wpływ na formę i zakres produktów usług oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej albo mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej  lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków. 
 3. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Ogólnych Warunków w Witrynie Internetowej. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej treści Ogólnych Warunków w Witrynie Internetowej.
 4. Wszelkie prawa do całej zawartości Witryny Internetowej są zastrzeżone. Użytkownik indywidualny ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron Witryny Internetowej lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Noble Concierge. Żadna część Witryny Internetowej nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne, ani w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Noble Concierge.
 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Witryny Internetowej można kierować na adres siedziby Noble Concierge oraz na adres e-mailowy concierge@nobleconcierge.pl .
 6. Reklamacje dotyczące Witryny Internetowej należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres concierge@nobleconcierge.pl ).