Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.NOBLECONCIERGE.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.nobleconcierge.pl" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z Witryny Internetowej o nazwie "www.nobleconcierge.pl", w ramach którego Noble Concierge Sp. z o.o.  zamieszcza informacje z zakresu usług informacyjno – organizacyjnych.

 

II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.nobleconcierge.pl" sformułowania oznaczają:

Noble Concierge – Noble Concierge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-208 Warszawa,
ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287513, o kapitale zakładowym 450 000,00 PLN, REGON: 141024327, NIP: 5272547548, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Witryny Internetowej, uprawnioną do dysponowania Zasobami Witryny Internetowej;

Ogólne Warunki – niniejsze ogólne warunki korzystania przez Użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.nobleconcierge.pl; 

Serwis Informacyjny – Zasoby Witryny Internetowej, do których każdy z Użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji i/lub logowania i/lub podawania danych osobowych;

Użytkownik indywidualny – osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Witryny Internetowej w zakresie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach, w celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Witryna Internetowa – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.nobleconcierge.pl, poświęcony usługom które świadczy Noble Concierge;

Zasoby Witryny Internetowej – udostępniane w ramach Witryny Internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach materiały obejmujące w szczególności informacje o wydarzeniach, eventach, oferty usług Noble Concierge, oferty Biura Podróży Noble Concierge, oferty firm współpracujących z Noble Concierge oraz wnioski o zakup produktów oferowanych przez  Noble Concierge.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW WITRYNY INTERNETOWEJ

 1. Dostęp do części Zasobów Witryny Internetowej określanej jako Serwis Informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w Witrynie Internetowej, przeprowadzenia procedury logowania do Witryny Internetowej czy podania przez Użytkownika indywidualnego danych osobowych.
 2. Noble Concierge zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Witryny Internetowej:
 • MS Internet Explorer od 9.0,
 • Mozilla Firefox od 10.0.
 • Google Chrome od 18.0

Systemy informatyczne Użytkowników indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA NOBLE CONCIERGE  

Noble Concierge zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do treści prezentowanych w Serwisie Informacyjnym przez czas nieokreślony.

 

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

 1. Użytkownik indywidualny zobowiązany jest do korzystania z Witryny Internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik indywidualny jest uprawniony do korzystania z Zasobów Witryny Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Witryny Internetowej, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika indywidualnego działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik Witryny Internetowej przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
 4. Użytkownik indywidualny nie będący klientem Noble Concierge, w przypadku chęci skorzystania z usługi znajdującej się w zakładce „Butik”, akceptuje treść Regulaminu Programu jak i jego integralnej części Warunków korzystania z serwisu, a tym samym staje się uczestnikiem Programu Noble Concierge jedynie na potrzeby jednej transakcji.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Noble Concierge oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Witryny Internetowej, są zbierane i redagowane z należytą starannością, której dochowanie służy osiągnięciu przez informacje objęte Zasobami Witryny Internetowej prawdziwości, dokładności oraz merytorycznej poprawności. Z wyjątkiem sytuacji gdy wynika to wprost z treści informacji zamieszczonych przez Noble Concierge w Witrynie Internetowej, przedstawione w niej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Użytkownik indywidualny ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Witrynie Internetowej tekstów.
 3. Noble Concierge nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika indywidualnego w wyniku skorzystania z Witryny Internetowej, jeżeli do zaistnienia szkody doszło z przyczyn, za które Użytkownik indywidualny ponosi odpowiedzialność.  

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH WITRYNY INTERNETOWEJ

 1. Korzystanie przez Użytkownika indywidualnego z Serwisu Informacyjnego nie wiąże się z przetwarzaniem przez Noble Concierge jego danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika indywidualnego ma miejsce w przypadku, gdy chce on skorzystać z tych części Zasobów Witryny Internetowej, które są dostępne po zarejestrowaniu i/lub przeprowadzeniu procedury logowania i/lub podania danych osobowych.
 3. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika indywidualnego w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, dane osobowe Użytkownika indywidualnego są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie w celach marketingowych przez jednostki powiązane z Noble Concierge lub należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz jednostki współpracujące z Noble Concierge przy zawarciu umowy z Użytkownikiem indywidualnym wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika indywidualnego zgody na przetwarzanie w takim celu przez takie podmioty i jej nieodwołania. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przez Użytkownika indywidualnego w Witrynie Internetowej.
 5. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika indywidualnego w związku z korzystaniem przez niego z Witryny Internetowej i jej zasobów, administratorem danych osobowych Użytkownika indywidualnego jest Noble Concierge. Dane te są wówczas przetwarzane przez Noble Concierge w celu podjęcia przez Noble Concierge niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostają przekazane, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Noble Concierge. Dane osobowe Użytkownika indywidualnego mogą być przekazane przez Noble Concierge wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, oraz podmiotom wskazanym przez Użytkownika indywidualnego przy zawieraniu umowy z Noble Concierge. Podanie przez Użytkownika indywidualnego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje  realizację zleceń przez Noble Concierge.
 6. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Noble Concierge informuje, że każdy Użytkownik indywidualny, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:

a) wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (na adres concierge@nobleconcierge.pl) pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika indywidualnego występującego z żądaniem oraz jego numeru PESEL albo adresu. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Witryny Internetowej. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika indywidualnego oraz numer PESEL lub adres, wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem.

b) uzyskać na piśmie w terminie 30 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treść tych danych oraz następujących informacji:

- datę pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika indywidualnego,

- źródło pochodzenia danych Użytkownika indywidualnego,

- w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom,

- kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki są udostępnione nieodpłatnie Użytkownikom indywidualnym Witryny Internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem internetu.
 2. Noble Concierge zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
  a) zmiany stanu prawnego mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków,
  b) zmiany systemu informatycznego Noble Concierge mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków,
  c) zmiany w ofercie Noble Concierge dostępnej za pośrednictwem Witryny Internetowej polegające na:
  -         wprowadzeniu nowych wydarzeń, produktów i usług, firm partnerskich
  -         rozszerzeniu, ulepszeniu lub ograniczeniu funkcjonalności istniejących usług lub produktów,
  -         rezygnacji z prowadzenia niektórych usług lub produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej,
  d) zmiany organizacyjne po stronie Noble Concierge mające wpływ na formę i zakres produktów usług oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej albo mające wpływ na Zasoby Witryny Internetowej lub wymuszające zmianę Ogólnych Warunków. 
 3. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Ogólnych Warunków w Witrynie Internetowej. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej treści Ogólnych Warunków w Witrynie Internetowej.
 4. Wszelkie prawa do całej zawartości Witryny Internetowej są zastrzeżone. Użytkownik indywidualny ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron Witryny Internetowej lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Noble Concierge. Żadna część Witryny Internetowej nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne, ani w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Noble Concierge.
 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Witryny Internetowej można kierować na adres siedziby Noble Concierge oraz na adres e-mailowy concierge@nobleconcierge.pl .
 6. Reklamacje dotyczące Witryny Internetowej należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres concierge@nobleconcierge.pl ).