Regulamin

Regulamin - Vouchery

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA WYDAWANEGO
PRZEZ  NOBLE CONCIERGE SP. Z O. O. 

 

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera Noble Concierge („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez Noble Concierge („Voucher”).

Przez użyte w niniejszym Regulaminie Programu Noble Concierge pojęcia należy rozumieć:

Noble Concierge – spółka Noble Concierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287513.

Klient – konsument lub przedsiębiorca, dokonujący zakupu Vouchera.

Posiadacz Vouchera lub Posiadacz – osoba wskazana imiennie  (imię i nazwisko) a w przypadku voucherów na okaziciela – osoba okazująca voucher Partnerowi celem realizacji usługi.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Voucher – dokument na okaziciela lub imienny, wystawiony przez Noble Concierge sp. z o.o. uprawniający do bezgotówkowego nabycia od Partnera towarów lub usług, opatrzony hologramem z unikalnym numerem seryjnym.

Partner – przedsiębiorca uczestniczący w programie partnerskim i dokonujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zbycia na rzecz Klienta towarów lub usług na podstawie okazanego Vouchera.

Ustawa o prawach konsumenta lub ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 1.

 

 1. Voucher jest dokumentem na okaziciela lub imiennym, wystawianym przez Noble Concierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Noble Concierge”), umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez podmiot zewnętrzny („Partner”), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach jego działalności gospodarczej, wydawanym w formie papierowego zaproszenia opatrzonym hologramem z numerem seryjnym, zawierającym określenie rodzaju usługi świadczonej przez Partnera i wartość usługi lub jedynie kwotę, którą Posiadacz Vouchera może wykorzystać na usługi Partnera.
 2. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość towaru lub usługi, którą Posiadacz może nabyć od Partnera na podstawie Vouchera.

Minimalna wartość Vouchera Travel wynosi 1000 zł.

Minimalna wartość pozostałych Voucherów wynosi 100 zł.

 1. Termin ważności Vouchera Travel wynosi jeden rok od daty wystawienia.
 2. Termin ważności Vouchera na usługę inną niż Travel wynosi sześć miesięcy od daty wystawienia.
 3. Jedynie w uzasadnionych przypadkach data ważności Vouchera może ulec  wydłużeniu. 
 4. Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu Vouchera.
 5. Voucher nie spełniający wymogów wskazanych w ust. 1 jest nieważny.
 6. Wszystkie dostępne w Noble Concierge rodzaje voucherów są szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 7. Klient w momencie zakupu deklaruje czy voucher będzie wykorzystany na usługi Travel czy na którąkolwiek z pozostałych usług wskazanych w Załączniku nr 1.
 8. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. Noble Concierge przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za  wykonane świadczenie, które wynosi:
  1. 10% wartości vouchera w przypadku  Konsumentów;
  2. 100% wartości vouchera, w przypadku Klientów nie będących Konsumentami.

 

§ 2.

 

 1. Sprzedaż Voucherów jest prowadzona pod  numerem telefonu 22 489 37 79 lub pod adresem e-mail: concierge@nobleconcierge.pl. Klient dokonuje wyboru rodzaju usługi Partnera i warunki wykonania usługi (wg specyfikacji usług) oraz ustala sposób  doręczenia vouchera.
 2. Płatność za Voucher Travel dokonywana jest przez Klienta przelewem, na podstawie faktury VAT pro forma wystawionej przez Noble Concierge.
 3. Płatność za pozostałe Vouchery dokonywana jest przelewem, na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Noble Concierge.
 4. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, Noble Concierge przesyła Voucher przesyłką kurierską na adres podany przez Klienta bądź ustala z Klientem indywidualny sposób dostarczenia Vouchera.
 5. Koszt dostarczenia vouchera pokrywa Klient.
 6. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest zamówienie przez Klienta usługi u Partnera za pośrednictwem Noble Concierge pod numerem telefonu 22 489 37 79 lub e-mail: concierge@nobleconcierge.pl. Posiadacz vouchera jest zobowiązany podać unikalny numer seryjny z hologramu.
 7. Zamówienie usługi oznacza ustalenie terminu i czasu oraz miejsca, w którym Posiadacz Vouchera może skorzystać z usługi. Umowa o usługę jest zawierana przed przystąpieniem do realizacji usługi między Partnerem / Dostawcą a Klientem.
 8. W odniesieniu do voucherów, które określają usługę jedynie gatunkowo (tj. usługę, która może składać się z wielu opcji wybieranych przez Klienta, bądź spośród kilku usług o określonym zakresie, bądź gdy wykonanie usługi wymaga udzielenia wskazówek przez Klienta odnośnie preferencji) w celu umożliwienia realizacji usługi, Noble Concierge kontaktuje się z Partnerem oraz informuje Klienta o warunkach wykonania usługi przez Partnera bądź o ewentualnym braku możliwości wykonania usługi na warunkach podanych przez Klienta. W przypadku braku możliwości wykonania usługi na warunkach podanych przez Klienta, Noble Concierge ustali z Klientem i w porozumieniu z Partnerem nowe warunki wykonania usługi.
 9. Posiadacz, realizując Voucher u Partnera , podaje swoje  imię i nazwisko.
 10. Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sposób ustalony przez niego z Partnerem lub Dostawcą.
 11. Posiadacz zobowiązany jest do przekazania Partnerowi oryginału Vouchera.  Wyjątek stanowi Voucher Travel. Partner może odmówić realizacji usługi w przypadku okazania Vouchera uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie pełnego numeru Vouchera. 
 12. Klient jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem (nie dotyczy Vouchera Travel). W wypadku nie odwołania terminu realizacji usługi lub jego zmiany z naruszeniem powyższego zapisu, Klient musi ponownie zamówić usługę, zgodnie z postanowieniami zawartymi wyżej.
 13. W przypadku Vouchera Travel warunki anulowania lub zmiany terminu podawane są indywidualnie dla każdej usługi i są określone w Umowie o świadczenie usług turystycznych lub indywidualnie dla danej usługi określa je Dostawca lub Partner.
 14. Voucher realizowany jest w ramach programu partnerskiego Noble Concierge. W przypadku chęci skorzystania z usług innego dostawcy nie biorącego udziału w programie partnerskim doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości vouchera. Wyjątek stanowi Voucher Travel. Zgłoszenie chęci skorzystania z usług dostawcy spoza programu partnerskiego następuje podczas zakupu Vouchera.

 

§ 3.

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który nabył Voucher przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia vouchera, chyba, że Klient przed upływem tego terminu zamówił i wykorzystał u Partnera/Dostawcy usługę, w odniesieniu do której nie przysługuje już prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, tj. w przypadku następujących umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie może nastąpić przez złożenie stosownego oświadczenia Klienta, którego wzór jest przekazywany Klientowi wraz z Voucherem.
 3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia, z wyjątkiem kosztów określonych w:
 • art. 33 ustawy – tj. dodatkowych kosztów poniesionych przez Noble Concierge, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia vouchera inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Noble Concierge,
 • art. 34 ust. 2 ustawy – tj. bezpośrednich kosztów zwrotu Vouchera, chyba że Noble Concierge zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów,
 1. Umowa z Partnerem lub innym Dostawcą wybranym przez Klienta zostaje zawarta na warunkach określonych odpowiednio przez Partnera lub Dostawcę. W przypadku, gdy umowy te są zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Klientowi będącemu konsumentem przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Realizacja obowiązków ciążących na przedsiębiorcy na podstawie przepisów powołanej ustawy spoczywa na Partnerze/Dostawcy. W przypadku umów zawieranych w miejscu prowadzenia działalności Partnera/Dostawcy.
 2. W przypadku, gdy umowa z Dostawcą podlegająca prawu polskiemu,  jest zawierana na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), na Dostawcy spoczywa obowiązek poinformowania Klienta o prawie odstąpienia od umowy lub braku możliwości odstąpienia od umowy na postawie art. 38 ustawy o prawach konsumentów albo okolicznościach, które wyłączają możliwość odstąpienia.

 

§ 4.

 

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Noble Concierge zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio do Działu Reklamacji Noble Concierge w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań na następujący numer telefonu: 22 489 37 79 w dni powszednie w godz. 9.00-17.00 lub pisemnie na adres: Noble Concierge sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem: Dział Reklamacji Noble Concierge. W przypadku reklamacji złożonej telefonicznie Noble Concierge potwierdza e-mailowo fakt jej otrzymania na adres e-mailowy podany przez Klienta.
 2. W przypadku reklamacji usług wykonanych przez Partnera, jej tryb polega na zgłoszeniu do Działu Reklamacji Noble Concierge zgodnie z ust. 1 i przekazaniu przez Noble Concierge Partnerowi tej reklamacji do rozpoznania, a następnie poinformowaniu Klienta za pośrednictwem Działu Reklamacji Noble Concierge o sposobie jej rozpatrzenia przez Partnera. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie Klient może także złożyć reklamację bezpośrednio u Partnera.
 3. W przypadku reklamacji usługi realizowanej w ramach Vouchera Travel, której Partnerem był touroperator, w imieniu którego Noble Concierge działa jako agent, reklamacje mogą być kierowane bezpośrednio do Partnera, zgodnie z Warunkami Imprez Turystycznych danego Partnera dostarczonych Klientowi przez Noble Concierge lub do Noble Concierge zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej. Czas na rozpatrzenie takich reklamacji jest zależny od indywidualnych warunków imprez turystycznych danego touroperatora.
 4. Reklamacje opisane w pkt. 1 będą rozpatrywane przez Dział Reklamacji Noble Concierge w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpływu, tj. od daty ich przekazania, chyba że właściwe  przepisy prawa przewidują inny termin na rozpatrzenie reklamacji. 
 5. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w jednej z następujących form, w zależności od decyzji klienta wskazanej podczas zgłaszania reklamacji: na piśmie (o ile Klient wskazał adres korespondencyjny) lub e-mail. 

 

§ 5.

 

 1. Noble Concierge z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul.  Przyokopowej 33 (Noble Concierge lub Administrator), na podstawie RODO  informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO, w szczególności poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej, realizującej obowiązki przewidziane w art. 13 lub 14 RODO.
 2. Rozmowy telefoniczne prowadzone między Klientem a Noble Concierge, w trosce o jakość usług Noble Concierge, są nagrywane. Noble Concierge informuje, że zgodnie z przepisem zawartym, w art. 20 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, utrwala oświadczenie Klienta dotyczące  zawarcia umowy o zakup vouchera, poprzez zapisanie treści tego oświadczenia.
 3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do usług rozpoczętych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe (zasady obowiązujące w momencie zamówienia usługi), chyba, że zmiana jest korzystniejsza dla konsumenta.
 4. Aktualna wersja Regulaminu sprzedaży i realizacji vouchera wydawanego przez Noble Concierge Sp. z o.o.  w postaci elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej www.nobleconcierge.pl .
 5. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2018r

Załącznik nr. 1

Typy voucherów Noble Concierge:

 1. Moda   –  voucher obejmuje:

a)      zakupy w wybranych butikach i salonach,

b)     zakupy i konsultacje ze stylistą,

c)      ubrania szyte na miarę.

 1. Uroda – voucher obejmuje:

a)       zabiegi w salonach SPA,

b)     zabiegi kosmetyczne,

c)      zabiegi z zakresu medycyny estetycznej,

d)     masaże

 1. Motoryzacja  – voucher obejmuje:

a)       jazdy wybranymi modelami aut

b)     jazdy rajdowe

c)      loty widokowe

d)     loty instruktażowe

 1. Kolacja  – voucher na kolację w wybranej restauracji. W przypadku tego typu Vouchera, ze względu na rozliczenie podatku VAT, obowiązują następujące kwoty:

a)      Voucher na kolację o wartości 200 zł – koszt zakupu Vouchera wynosi 225 zł,

b)     Voucher na kolację o wartości 300 zł – koszt zakupu Vouchera wynosi 335 zł,

c)      Voucher na kolację o wartości 500 zł – koszt zakupu Vouchera wynosi 560 zł.

 1. Travel  – voucher na wybrane usługi turystyczne:

a)      Rezerwacje hotelowe w Polsce i zagranicą

b)     Oferta katalogowa  touroperatorów, w imieniu których Noble Concierge występuje jako autoryzowany agent

c)      Podróże „szyte na miarę”.

 1. Uniwersalny – voucher obejmuje:

a)      wydarzenia kulturalne ( dostępne w partnerskich systemach biletowych),

b)     sesje zdjęciowe,

c)      degustacje alkoholu,

d)     wszystkie inne usługi nie uwzględnione w powyższej kategoryzacji.

 1. Oferty indywidualne – przygotowywane indywidualnie w przypadku większych zamówień.