Regulamin

Regulamin Programu

REGULAMIN PROGRAMU NOBLE CONCIERGE 

 
 
§ 1
DEFINICJE

 
Przez użyte w niniejszym Regulaminie Programu Noble Concierge pojęcia należy rozumieć:
Noble Concierge – spółka Noble Concierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287513.
Infolinia Noble Concierge – zgłoszeniowe centrum telefoniczne  czynne przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku, pod dedykowanym dla Klientów numerem telefonu: (+48) 22 489 37 79
Klient – osoba fizyczna, działająca w charakterze konsumenta.
Karta – karta Concierge, służąca do identyfikacji Klienta podczas korzystania z Usług Concierge.
Numer identyfikacyjny – indywidualny numer służący identyfikacji Klienta podczas korzystania z Usług Concierge.
Dostawca – podmiot sprzedający Klientowi towar lub świadczący usługę.
Zlecenie – uzgodnione z Klientem preferowane przez niego warunki nabycia od Dostawcy towarów lub usług.
Konsultant – konsultant Infolinii Noble Concierge bądź konsultant obsługujący Zlecenia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (konsultant Noble Concierge obsługujący Klienta w trakcie składania i realizacji Zlecenia).
Program Noble Concierge – Usługi Concierge świadczone przez Noble Concierge na podstawie niniejszego Regulaminu. Program może obejmować pełny lub ograniczony zakres usług.
Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Noble Concierge, który określa zasady świadczenia Usług Concierge dostępny na stronie internetowej Noble Concierge.
Usługi Concierge – usługi organizacyjne oraz usługi informacyjne.
Usługi informacyjne – pozyskanie i przekazane Klientowi zamówionych przez niego informacji.
Usługi organizacyjne – ogół czynności Noble Concierge, mających na celu nabycie przez Klienta towarów lub usług od Dostawcy.
Ustawa o prawach konsumenta lub Ustawa - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


 
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE NOBLE CONCIERGE
 

 

 

1.     Przedmiotem Programu Noble Concierge jest świadczenie na Zlecenie Klienta Usług Concierge w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
2.     Przystąpienie do Programu następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta (Oświadczenie Klienta Programu Noble Concierge).
3.     Osoba przystępująca do Programu, podaje następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) PESEL,
4) adres korespondencyjny,
5) numer telefonu,
6) adres e-mail.
4.     Klient, przystępując do Programu, otrzymuje kartę Concierge albo indywidualny numer identyfikacyjny Klienta, zawierające dane umożliwiające Noble Concierge identyfikację ich posiadacza jako Klienta.
5.     Przystąpienie do Programu nie zobowiązuje Klienta do składania Zleceń. Uczestnictwo w Programie następuje na zasadzie dobrowolności.
6.     Klient w każdym momencie może zrezygnować z Uczestnictwa w Programie, poprzez poinformowanie o tym Noble Concierge (oświadczenie dot. rezygnacji). Rezygnacja z Programu nie obejmuje odstąpienia lub wypowiedzenia Zleceń złożonych w trakcie obowiązywania Regulaminu. Warunki odstąpienia od Zleceń określone zostały w dalszej części Regulaminu.

7.     Warunki finansowe uczestnictwa w Programie Noble Concierge określa odrębna umowa.§ 3
ZAKRES PROGRAMU NOBLE CONCIERGE

 
 
1. Z zastrzeżeniem § 5 ust.1, usługi świadczone w ramach Programu Noble Concierge mogą dotyczyć n. w. towarów, usług bądź informacji:
a) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres kwiatów,
b) organizacja i dostarczenie pod wskazany adres zakupów,
c) zamawianie taxi,
d) rezerwacja, organizacja, zakup, dostarczenie pod wskazany adres biletów do kin, teatrów, opery oraz na imprezy sportowe i kulturalne,
e) organizacja wypoczynku w wybranym miejscu na świecie: rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych, biletów wstępu do muzeów, innych atrakcji turystycznych,
f)  ubezpieczenia turystyczne
g) transfery i wynajem aut w Polsce i na świecie,
h) aranżacja zakupów w prestiżowych butikach i salonach mody,
i)  umawianie wizyt w klinikach urody, salonach SPA&Wellness,
j)  organizacja usługi projektowania wnętrz, ogrodów, opieka nad zielenią w domu i ogrodzie,
k) zaproszenia na spotkania dla Klientów Noble Concierge,
l)  rezerwacja sal konferencyjnych w centrum biznesowym lub hotelu,
m) rezerwacja stolików w restauracjach,
n) rezerwacja w klubie sportowym,
o) rezerwacja w stacji obsługi pojazdów,
p) organizacja, wynajęcie oraz podstawienie samochodu zastępczego,
q) tłumaczenia pisemne i ustne,
r) organizacja opieki nad dziećmi,
s) organizacja opieki nad zwierzętami domowymi,
t) organizacja usług samochodowych: mycie, konserwacja, naprawa, przeglądy,
u) organizacja zakupu i dostarczenia leków, żywności i podstawowych artykułów higienicznych w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Klienta w miejscu jego zamieszkania,
v) oferta Voucher Noble Concierge: możliwość zakupu voucherów wystawianych przez Noble Concierge, na określoną kwotę do wykorzystania w ustalonym terminie,
w) informacje o targach i konferencjach organizowanych w kraju i za granicą,
x) informacje o podróżach, turystyce i pogodzie (klimat w danym kraju, temperatury w danych miejscowościach, warunki pogodowe na drogach, obowiązkowe szczepienia, wizy, atrakcje turystyczne, adresy biur podróży, możliwości rezerwacji hoteli i samochodów),
y) informacje o rozrywkach i wydarzeniach kulturalnych (adresy i repertuar kin, teatrów, aktualne wystawy, adresy klubów, lokalizacja i terminy koncertów, możliwości rezerwacji biletów),
z) informacje teleadresowe (adresy firm, urzędów, instytucji publicznych),
aa) informacje sportowe (terminy i wyniki rozgrywek sportowych, adresy placówek rekreacyjno-sportowych),
bb) informacje komunikacyjne (sugerowane połączenia i objazdy, lokalizacja stacji benzynowych, adresy warsztatów samochodowych, czas oczekiwania na przejściach granicznych, rozkłady połączeń komunikacyjnych),
cc) informacje biznesowe (aktualne kursy walut),
dd) informacje techniczne (adresy i godziny otwarcia serwisów napraw sprzętu RTV/AGD, informacje o firmach świadczących usługi: ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie).
2.     Na indywidualne Zlecenie Klienta, Noble Concierge może wykonać Usługi Concierge mające za cel inne świadczenia niż opisane w ust. 1, pod warunkiem, że  Noble Concierge ma możliwości ich wykonania, a ich cel jest prawnie dopuszczalny. Przyjęcie takiego Zlecenia następuje po uzgodnieniu Klienta z Konsultantem, na zasadach opisanych poniżej.
3.     Na wyraźne życzenie Klienta Noble Concierge,  może podjąć się organizacji eventów, wydarzeń specjalnych typu: ślub, konferencja, urodziny etc. które są regulowane odrębnymi umowami. Usługi te nie wchodzą w zakres usług objętych Programem Noble Concierge. Usługa ta będzie wyceniana odrębnie.
4.    Program Noble Concierge w ograniczonym zakresie obejmuje Usługi Concierge dotyczące:
a) rezerwacja, organizacja, zakup, dostarczenie pod wskazany adres biletów do kin, teatrów, opery oraz na imprezy sportowe i kulturalne, dostępnych w systemach rezerwacyjnych Noble Concierge,
b) organizacja wypoczynku w wybranym miejscu na świecie: rezerwacja hotelu, pensjonatu, wycieczki, biletów lotniczych, kolejowych, biletów wstępu do muzeów, innych atrakcji turystycznych dostępnych w systemach rezerwacyjnych obsługiwanych przez Noble Concierge,
c) ubezpieczenia turystyczne,
d) transfery i wynajem aut w Polsce i na świecie,
e) rezerwacje stolików w wybranych restauracjach,
f) organizacja i dostarczenie kwiatów pod wskazany adres,
g) umawianie wizyt w wybranych klinikach urody, salonach SPA&Wellness,
h) oferta Voucher Noble Concierge: możliwość zakupu voucherów wystawianych przez Noble Concierge na określoną kwotę, do wykorzystania w ustalonym terminie,
i) zaproszenia na spotkania dla Klientów Noble Concierge.
5.     Wykonanie Usługi Organizacyjnej, polega na podjęciu czynności zmierzających do nabycia przez Klienta od Dostawcy towaru lub usługi określonej w Zleceniu.
Warunki zakupu towaru lub świadczenia usługi określa Dostawca. Dostawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta z tytułu zakupu oferowanych przez Dostawcę towarów lub usług.
6.     Wykonanie Zlecenia o Usługę informacyjną polega na pozyskaniu i przedstawieniu informacji określonych w Zleceniu. 

7.     Usługi Concierge obejmują nabycie towarów lub usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


 
§ 4
WARUNKI SKŁADANIA ZLECEŃ W RAMACH PROGRAMU NOBLE CONCIERGE

 
 
1. Zlecenia dotyczące Usług Concierge składane są w następujący sposób:
A. za pośrednictwem Infolinii Noble Concierge. Połączenie z Infolinią Noble Concierge jest płatne według stawek operatora, z sieci którego wykonywane jest połączenie. Numer Infolinii Noble Concierge jest numerem Telekomunikacji Polskiej S.A. w warszawskiej strefie numeracyjnej i jest dostępny z telefonów stacjonarnych i komórkowych zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
B. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: concierge@nobleconcierge.pl i wiadomością sms na numer telefonu (+48) 665994377.

2.     Identyfikacja Klienta następuje poprzez podanie Konsultantowi numeru Karty Concierge lub Numeru identyfikacyjnego. Konsultant może poprosić Klienta o podanie innych danych, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowej realizacji Usługi Concierge.
3.     Rozmowy telefoniczne prowadzone między Klientem a Konsultantem Infolinii Noble Concierge są nagrywane. Noble Concierge może odmówić wykonania Usługi Concierge w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na nagranie rozmowy. Klient również może posłużyć się urządzeniami rejestrującymi dźwięk, w celu nagrania rozmowy.
4.     Usługi organizacyjne określone w § 3 ust. 1 lit. od a) do v) realizowane są w następujący sposób:

A. warunki usługi ustalane są w trakcie kontaktu Klienta z Konsultantem. Klient podaje: charakterystykę usługi lub towaru, którego nabycie stanowi cel Zlecenia, wnioskowany sposób, adres i termin realizacji, oraz – opcjonalnie – zakres cenowy usługi;
B. Noble Concierge ustala  możliwości realizacji celu Zlecenia i kontaktuje się w terminie uzgodnionym z Klientem, informując Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z użyciem adresu mailowego podanego przez niego przy składaniu zlecenia, ewentualnie na wyraźne żądanie Klienta poprzez kontakt na numer telefonu podany przez niego przy składaniu zlecenia (w tym również poprzez wiadomość sms), o możliwości dostarczenia rzeczy lub wykonania usługi przez Noble Concierge lub Dostawcę na warunkach określonych przez Klienta (świadczenie Usługi organizacyjnej) lub propozycję dostarczenia na innych warunkach, zaproponowanych przez Noble Concierge lub Dostawcę.
C. Informacja wskazana w poprzednim zdaniu zawiera: opis i warunki zakupu towaru lub usługi,  pełen koszt (cena brutto) wraz z kosztami transportu, jaki będzie obciążać Klienta, informuje o prawie lub braku prawa odstąpienia od umowy z Dostawcą o nabycie towaru lub usługi stanowiącej cel Zlecenia, możliwe sposoby dokonania płatności za nabywany towar lub usługę. Noble Concierge przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zlecenia.

D. Noble Concierge pośredniczy w zawarciu  przez  Klienta z Dostawcą umowy, mającej za przedmiot sprzedaż towaru lub usługi na rzecz Klienta. Jeżeli wynika to z treści Zlecenia, Noble Concierge może zawrzeć w imieniu i na rzecz Klienta umowę sprzedaży towaru lub usługi. Noble Concierge przekazuje Klientowi wszystkie dokumenty i informacje otrzymane od Dostawcy.

E. Noble Concierge rozpoczyna realizację Usługi organizacyjnej po upływie 14 dni od dnia przyjęcia zlecenia. Za zgodą Klienta, o której mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Noble Concierge  wykonuje usługę przed upływem 14 dni przy czym Klient przyjmuje do wiadomości, że po wykonaniu usługi nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy z Noble Concierge (informacja ta jest przekazywana Klientowi przed rozpoczęciem realizacji usługi).
5.     W przypadkach określonych w ust. 1 lit. od w) do dd) Usługa Concierge, polega na udzieleniu przez Konsultanta informacji, zgodnie z treścią zlecenia złożonego przez Klienta (świadczenie Usługi informacyjnej).
6.     W zależności od rodzaju usługi oraz jej ceny, płatności za nabywane towary i usługi  dokonywane są w następujący sposób:

A. płatność przez Klienta bezpośrednio Dostawcy zgodnie z akceptowanymi przez tego ostatniego zasadami przyjmowania płatności (w tym karta płatnicza lub inny instrument płatniczy, gotówka, przelew),
B. przedpłata zaakceptowanej przez Klienta kwoty przez Noble Concierge na rzecz Dostawcy, a następnie zwrot zapłaconej przez Noble Concierge kwoty kartą płatniczą lub przelewem na rachunek wskazany przez Noble Concierge ta forma płatności podlega uzgodnieniu podczas składania Zlecenia.

7.     Zlecenia powyżej 1.000,00 zł realizowane są tylko i wyłącznie w przypadku bezpośredniej przedpłaty dokonanej przez Klienta:

A. bezpośrednio na rzecz Dostawcy lub
B. do Noble Concierge za pośrednictwem karty kredytowej, której dane zostały udostępnione Noble Concierge.


8. Koszty świadczenia usług bądź dostawy towarów określa umowa z Dostawcą. Koszty są płatne na podstawie dokumentu płatniczego wystawionego przez Dostawcę. W przypadku przedpłaty dokonanej przez Noble Concierge, zapłata następuje na podstawie dokumentu płatniczego Dostawcy lub refaktury albo rachunku wystawionego przez Noble Concierge.
 
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD ZLECENIA

 

9.     Klientowi, który złożył Zlecenie na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Zlecenia w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zlecenia, chyba że Klient wyraził zgodę na niezwłoczne wykonanie Usługi Concierge, o którym mowa w §4 pkt 4 ppkt E Regulaminu. Warunki odstąpienia określone w ustawie o prawach konsumenta zawierają punkty 10—13.

10.  W przypadku, gdy umowa z Dostawcą podlegająca prawu polskiemu, jest zawierana na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), na Dostawcy spoczywa obowiązek poinformowania Klienta o prawie odstąpienia od umowy lub braku możliwości odstąpienia od umowy na postawie art. 38 ustawy o prawach konsumentów albo okolicznościach, które wyłączają możliwość odstąpienia.
11.  Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w:
 • art. 33 ustawy – tj. dodatkowych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Noble Concierge lub Dostawcę,
 • art. 34 ust. 2 ustawy – tj. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że Noble Concierge lub Dostawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów,
 • art. 35 ustawy - tj. zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2, tj. wyraźnego żądania Klienta wykonania usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, złożonego na skutek żądania ze strony Noble Concierge lub Dostawcy złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Odstąpienie może nastąpić przez złożenie stosownego oświadczenia Klienta, którego wzór jest przekazywany Klientowi każdorazowo przy zawieraniu kolejnej umowy, za pomocą środków komunikacji między stronami.
12.  W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
13.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi
 • w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


 
§ 5
OGRANICZENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG CONCIERGE

 
 
1.     Noble Concierge zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zlecenia:

 

 • w przypadku braku możliwości wykonania usługi
 • usługa, o której zorganizowanie wnioskuje Klient jest niezgodna z prawem, z zasadami etycznymi, moralnymi oraz zasadami współżycia społecznego,
 • jeżeli jest składane w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Klient odmawia dokonania płatności w formie bezpośredniej przedpłaty dokonanej przez niego  bezpośrednio na rzecz Dostawcy lub za pośrednictwem karty kredytowej, której dane zostały udostępnione Noble Concierge w przypadku gdy wartość świadczenia wynikającego z zawartej umowy przekracza kwotę 1 000,00 zł, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, obliczoną według kursu z dnia zawarcia umowy. W takim wypadku Noble Concierge przekazuje Klientowi dane umożliwiające bezpośredni kontakt z Dostawcą (celem umożliwienia negocjacji warunków umowy bezpośrednio przez Klienta).
 • braku zgody Klienta wskazanej w par. 4 pkt 4 ppkt E w sytuacji, gdy termin realizacji usługi organizacyjnej jest krótszy niż 14 dni od dnia przyjęcia Zlecenia.

2.     Noble Concierge informuje, że warunki świadczenia usługi dostawy towarów określają Dostawcy. Sposób dostępu do  treści regulaminów określają Dostawcy. W przypadku zawarcia umowy z Dostawcą przez Noble Concierge w imieniu Klienta, Noble Concierge dostarcza Klientowi regulaminy lub inaczej określone warunki świadczenia usługi dostawy towarów, chyba, że warunki te Dostawca dostarczył już Klientowi.

3.     W przypadku wymienionym w ust. 1 Noble Concierge informuje Klienta o braku możliwości przyjęcia Zlecenia i jej powodach.
4.     Noble Concierge ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Concierge, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Noble Concierge nie ponosi odpowiedzialności.
5.     Noble Concierge nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w ramach Programu Noble Concierge, jeśli jest to spowodowane zaistnieniem siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się: strajki, zamieszki, ataki terroru, sabotaż, wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, awarię lub brak urządzeń telekomunikacyjnych oraz wszelkimi przyczynami zewnętrznymi, w tym także powstałymi po złożeniu zlecenia i przystąpieniu do jego realizacji, niezależnymi od Noble Concierge i niemożliwymi do przewidzenia w momencie przyjęcia Zlecenia.

6.     Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towaru lub usługi określonej w Zleceniu ponoszą Dostawcy. Noble Concierge dostarcza Klientowi wzorce Dostawców określające warunki sprzedaży lub świadczenia usług z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży poza granicami Polski przez podmioty zagraniczne, wzorce mogą być sformułowane w języku innym niż język polski.
7.     Klient powinien mieć na uwadze, że umowy nabycia towarów i usług od Dostawców zagranicznych albo wykonane za granicą mogą podlegać prawu obcemu: prawu państwa siedziby Dostawcy albo państwa wykonania umowy lub innego państwa wskazanego w warunkach dostawcy.
8.     W przypadku realizacji zleceń, w których Noble Concierge występuje jedynie w charakterze pośrednika, odpowiedzialność za niewykonanie czy niewłaściwe wykonanie usługi ponosi Dostawca, który rozpatruje ewentualne reklamacje.
9.     Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Programie Noble Concierge. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. W przypadku wypowiedzenia umowy, Klientowi zwracane są proporcjonalnie koszty abonamentu za niewykorzystany okres.


 
§ 6
REKLAMACJE

 
 
1.     Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Noble Concierge zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie Klient powinien bezpośrednio zgłosić do Działu Reklamacji Noble Concierge na następujący numer telefonu: (+48) 22 489 37 79 w dni powszednie w godz. 9.00-17.00 bądź pisemnie na adres: Noble Concierge Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem: Dział Reklamacji Noble Concierge lub drogą mailową na adres e-mail: concierge@nobleconcierge.pl.
2.     W przypadku reklamacji Usług organizacyjnych wykonanych przez Noble Concierge jako Dostawcę oraz Usług informacyjnych, tryb reklamacji polega na złożeniu reklamacji do Działu Reklamacji Noble Concierge i rozpatrzeniu jej przez ten Dział w terminie  14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy termin na rozpatrzenie danej reklamacji. Dział Reklamacji Noble Concierge niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu wpływu skargi Klienta, przystępuje do rozpatrzenia reklamacji. Klient każdorazowo będzie drogą mailową lub telefonicznie informowany o rozstrzygnięciu reklamacji. Sposób poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji będzie ustalony indywidualnie z Klientem, chyba że przepisy szczególne przewidują określoną formę. W przypadku braku możliwości kontaktu mailowego z Klientem w danym dniu w celu przekazania informacji o rozstrzygnięciu reklamacji (jeśli została ustalona tylko taka forma poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji), Dział Reklamacji Noble Concierge podejmuje w następnych dniach kolejne próby skontaktowania się z Klientem w celu przekazania informacji o rozstrzygnięciu reklamacji.

3.     W przypadku reklamacji zleceń wykonanych przez Dostawcę, tryb reklamacji polega na złożeniu reklamacji przez Klienta bezpośrednio do Dostawcy na warunkach przewidzianych przez Dostawcę lub o ile istnieje taka możliwość, za pośrednictwem Działu Reklamacji Noble Concierge. W przypadku gdy reklamacja ma zostać rozpatrzona na prośbę Klienta za pośrednictwem Noble Concierge Dział Reklamacji Noble Concierge niezwłocznie po zgłoszeniu przez Klienta reklamacji, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od Klienta reklamacji, przekazuje reklamację Klienta do odpowiedniego Dostawcy celem jej rozpatrzenia. 


 
§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


 
1.     Zasady korzystania z serwisu internetowego określają Warunki korzystania z serwisu które są dostępne na stronie internetowej www.nobleconcierge.pl .
2.     Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga doręczenia jego nowej treści Klientowi. Noble Concierge doręcza nową treść Regulaminu  w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Zmiana obowiązuje, o ile Klient nie zrezygnuje z dalszego uczestnictwa w Programie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zmiany. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Klientowi zwracane są proporcjonalnie koszty abonamentu za niewykorzystany okres.  Noble Concierge udostępnia na stronie internetowej aktualną treść Regulaminu w formie elektronicznej.
3.     Zmiana niniejszego Regulaminu nie narusza praw nabytych Klienta. Zlecenia przyjęte przed zmianą, będą wykonane wg zasad obowiązujących w momencie złożenia Zlecenia.
4.     Aktualna wersja Regulaminu Noble Concierge w postaci elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej www.nobleconcierge.pl.
5.     W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2018 roku.
 
 
Informacja Noble Concierge jako administratora danych osobowych:
 
Noble Concierge  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul.  Przyokopowej 33 (Noble Concierge lub Administrator), na podstawie RODO informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO, w szczególności poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej, realizującej obowiązki przewidziane w art. 13 RODO, będącej elementem Oświadczenia Klienta Programu Noble Concierge.
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje korzystanie z usług świadczonych przez Noble Concierge  Sp. z o.o. na podstawie Regulaminu Programu Noble Concierge oraz Zleceń wskazanych w Regulaminie.