Regulamin

Regulamin Świątecznej Promocji

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA WYDAWANEGO PRZEZ  
NOBLE CONCIERGE SP. Z O. O. W RAMACH ŚWIĄTECZNEJ PROMOCJI
 

Regulamin realizacji vouchera Noble Concierge („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady korzystania z vouchera wydanego przez Noble Concierge („Voucher”) wraz z zakupem rocznej usługi Concierge w ramach Świątecznej Promocji.

 

§ 1

 1. Voucher jest dokumentem wystawianym przez Noble Concierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Noble Concierge”), umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez podmiot zewnętrzny („Partner”) w ramach jego działalności gospodarczej, wydawanym w formie papierowego zaproszenia na okaziciela, opatrzonym hologramem z numerem, zawierającym rodzaj usługi świadczonej przez Partnera lub kwotę, którą Klient może wykorzystać na usługi Partnera.
 2. Voucher wydawany jest jako Voucher z limitem kwotowym, który Klient musi wykorzystać na usługi świadczone przez jednego Partnera Noble Concierge przy jednorazowym zamówieniu
 3. Aktualny wykaz Partnerów wraz z rodzajem prowadzonych przez nich działalności  dostępny jest pod numerem telefonu 22 197 79.
 4. Usługi w ramach  Voucherów muszą być zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia Vouchera.
 5. W uzasadnionych przypadkach data ważności Vouchera może ulec zmianie.
 6. Klientem jest podmiot, który wyrazi wolę skorzystania z Vouchera.
 7. Voucher nie spełniający wymogów wskazanych w ust. 1 jest nieważny.
 8. Wszystkie dostępne w Noble Concierge rodzaje voucherów są szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

 

§ 2

 1. Warunkiem realizacji Vouchera jest skontaktowanie się Klienta z Noble Concierge pod numerem telefonu 22 197 79 lub e-mailowo, celem wyboru usługi Partnera i ustalenia warunków wykonania usługi .
 2. Klient, który chce zrealizować Voucher musi podać numer hologramu oraz imię i nazwisko.
 3. Usługę uważa się za zamówioną z chwilą jednoznacznej akceptacji przez Klienta wszystkich warunków wykonania usługi.
 4. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest zamówienie przez Klienta usługi u Partnera za pośrednictwem Noble Concierge pod numerem telefonu 22 197 79 lub e-mailowo. W przypadku przekazania Vouchera osobie trzeciej, warunkiem skorzystania przez tę osobę z Vouchera jest podanie jej danych przy zamawianiu usługi. Dane osoby trzeciej Klient podaje  Noble Concierge telefonicznie lub e-mailowo.
 5. W celu realizacji usługi, Noble Concierge kontaktuje się z Partnerem oraz informuje Klienta o warunkach wykonania usługi przez Partnera bądź o ewentualnym braku możliwości wykonania usługi na warunkach podanych przez Klienta. W przypadku braku możliwości wykonania usługi na warunkach podanych przez Klienta, Noble Concierge ustali z Klientem i w porozumieniu z Partnerem nowe warunki wykonania usługi.
 6. Klient zobowiązany jest do przekazania Partnerowi oryginału Vouchera spełniającego warunki określone w § 1 ust. 1 przy realizacji usługi.  
 7. Klient jest uprawniony do zmiany terminu realizacji usługi najpóźniej dwa dni robocze przed ustalonym terminem (nie dotyczy Vouchera Travel). W wypadku nie odwołania terminu realizacji usługi lub jego zmiany z naruszeniem powyższego zapisu, Klient ponownie musi spełnić wymogi opisane w § 2 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku Vouchera Travel warunki anulacji lub zmiany terminu podawane są indywidualnie dla każdej usługi.
 9. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę Vouchera. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu Vouchera ani prawo do zwrotu opłaty poniesionej na zakup vouchera.    

 

 

§ 3

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Noble Concierge zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio do Działu Reklamacji Noble Concierge w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań na następujący numer telefonu: 22 197 79 w dni powszednie w godz. 9.00-17.00 lub pisemnie na adres: Noble Concierge sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem: Dział Reklamacji Noble Concierge. W przypadku reklamacji złożonej telefonicznie Noble Concierge potwierdza e-mailowo fakt jej otrzymania na adres e-mailowy podany przez Klienta.
 2. W przypadku reklamacji usług wykonanych przez Partnera, jej tryb polega na zgłoszeniu do Działu Reklamacji Noble Concierge zgodnie z ust. 1 i przekazaniu przez Noble Concierge Partnerowi tej reklamacji do rozpoznania, a następnie poinformowaniu Klienta za pośrednictwem Działu Reklamacji Noble Concierge o sposobie jej rozpatrzenia przez Partnera. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie Klient może także złożyć reklamację bezpośrednio u Partnera. Noble Concierge nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia  w rozpatrzeniu  reklamacji, a także za sposób jej rozpatrzenia przez Partnera.
 3. Reklamacje opisane w pkt. 1 będą rozpatrywane przez Dział Reklamacji Noble Concierge w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, tj. od daty odbioru pisma zawierającego reklamację, lub wystosowania do klienta e-maila potwierdzającego złożenia reklamacji telefonicznej, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy termin na rozpatrzenie.

 

§ 4

 1. Dane udostępnione Noble Concierge przez Klienta w celu wykonania usługi będą przetwarzane przez Noble Concierge zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 2. Rozmowy telefoniczne prowadzone między Klientem a Noble Concierge, w trosce o jakość usług Noble Concierge, są nagrywane. Noble Concierge może odmówić wykonania usługi w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na nagranie rozmowy.
 3. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.  
 4. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej www.nobleconcierge.pl.
 5. Skorzystanie z Vouchera jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

 

Załącznik nr. 1

Typy voucherów Noble Concierge:

 1. Moda   –  voucher obejmuje: zakupy w wybranych butikach i salonach, zakupy i konsultacje ze stylistą, ubrania szyte na miarę.
 2. Uroda – voucher obejmuje zabiegi w salonach SPA, kosmetycznych, medycyny estetycznej, masażu i innych.
 3. Motoryzacja  – voucher obejmuje jazdy wybranymi modelami aut.
 4. Wydarzenia kulturalne – voucher obejmuje bilety na wydarzenia kulturalne dostępne w systemach biletowych Eventim, Ebilet i innych, o ile są dostępne w ofercie Noble Concierge.
 5. Kolacja  – voucher na kolację w wybranej restauracji. W przypadku tego typu Vouchera, ze względu na rozliczenie podatku VAT, obowiązują następujące kwoty:Voucher na kolację o wartości 200 zł – koszt zakupu Vouchera wynosi 225 zł, Voucher na kolację o wartości 300 zł – koszt zakupu Vouchera wynosi 335 zł, Voucher na kolację o wartości 500 zł – koszt zakupu Vouchera wynosi 560 zł.
 6. Travel  – voucher na wybrane usługi turystyczne:Bilet lotniczy, Pobyt w hotelu, Wycieczka katalogowa, Podróż „szyta na miarę”.
 7. Uniwersalny – Voucher obejmuje: sesje zdjęciowe, degustacje alkoholu, wszystkie wyżej wymienione rodzaje voucherów z wykluczeniem Vouchera:  wydarzenia kulturalne, kolacja, travel.
 8. Oferty indywidualne – przygotowywane indywidualnie w przypadku większych zamówień.