Regulamin

Regulamin - Rekomendacje

Regulamin Programu Rekomendacji Noble Concierge

Zagadnienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu Rekomendacji Noble Concierge („Program Rekomendacji ”) prowadzonego przez Noble Concierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru . Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287513, o kapitale zakładowym 450 000,00 PLN, REGON: 141024327, NIP: 5272547548 („Noble Concierge”).
2. Celem Programu Rekomendacji jest promocja wysokiej jakości usług, produktów, firm, miejsc, technologii i wydarzeń. W ramach Programu Rekomendacji Noble Concierge może przyznać rekomendację konkretnej usłudze, produktowi, firmie, osobie, miejscu, technologii lub wydarzeniu.
3. Adresatami Programu Rekomendacji są dotychczasowi partnerzy Programu Noble Concierge prowadzonego przez Noble Concierge, podmioty pretendujące do grona partnerów Programu Noble Concierge oraz inne podmioty, które z własnej inicjatywy wyrażą zainteresowanie udziałem w Programie Rekomendacji, bez względu na branżę, w której prowadzą działalność gospodarczą. 

 

Warunki przystąpienia do Programu Rekomendacji
§ 2

 1.  W Programie Rekomendacji mogą uczestniczyć podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
a) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzą ją z należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnego i  zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej;
b) zgłosiły uczestnictwo w Programie Rekomendacji, na zasadach wskazanych w ust. 2 i 3 poniżej.
2.  Zgłoszenia uczestnictwa w Programie Rekomendacji przyjmowane są przez Noble Concierge w formie elektronicznej pod adresem rekomendacje@nobleconcierge.pl.
3.  Zgłoszenia powinny zawierać:
a) opis firmy, usługi, produktu, miejsca, technologii lub wydarzenia, które ma być przedmiotem rekomendacji (3000 znaków);
b) trzy zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi, minimum 3408 x 2272 px, dokumentujące  firmę, usługę, produkt, miejsce, technologię lub wydarzenie, które ma być przedmiotem rekomendacji.

 

Tryb przyznawania rekomendacji
§ 3

 1. Rekomendacje przyznaje specjalnie w tym celu powołana przez Noble Concierge kapituła, po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej, o której mowa w ust. 3 poniżej. W skład kapituły wchodzą: Prezes Zarządu Noble Concierge, czterej pracownicy Noble Concierge oraz eksperci z dziedzin, w których potencjalni rekomendowani prowadzą działalność, których Noble Concierge może zaprosić do współpracy w celu dokonania oceny zasadności przyznania rekomendacji Noble Concierge. O składzie kapituły decyduje Prezes Zarządu Noble Concierge.
2. Podstawowe kryteria przyznawania rekomendacji są następujące :
a) brak jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie współpracy z potencjalnym rekomendowanym ze strony klientów korzystających z usług świadczonych przez potencjalnego rekomendowanego, jak i ze strony Noble Concierge;
b) pozytywne opinie ze strony klientów korzystających z usług świadczonych przez potencjalnego rekomendowanego, jak i ze strony Noble Concierge;
c) wysoka jakość świadczonych usług, zweryfikowana uprzednio przez Noble Concierge;
d) posiadanie cech wyróżniających potencjalnego rekomendowanego spośród innych podmiotów działających na rynku, świadczących podobne usługi, oferujących podobne produkty czy technologie.
3. Procedura przyznawania rekomendacji polega na weryfikacji zgłoszeń przez członków kapituły, która potwierdza zasadność merytoryczną oraz formalną przyznania lub odmowy przyznania rekomendacji. Głos rozstrzygający przysługuje Prezesowi Zarządowi Noble Concierge.
4. Potwierdzeniem przyznania rekomendacji jest wystawienie przez Noble Concierge „Dyplomu Rekomendacji”. W treści rekomendacji określa się, jakiej usługi, produktu, firmy, miejsca, technologii lub wydarzenia rekomendacja dotyczy. ”Dyplom Rekomendacji”  ważny jest przez okres 1 roku od momentu przyznania Rekomendacji, z zastrzeżeniem § 4 poniżej.
5. O przyznaniu Rekomendacji rekomendowany informowany jest przez Noble Concierge listownie bądź telefonicznie.
6. Przyznanie Rekomendacji Noble Concierge wiąże się z zamieszczeniem stosownej informacji na stronie internetowej Noble Concierge, w wydawanej przez Noble Concierge gazecie Private Banking oraz magazynie elektronicznym „L’Eclat Magazyn Noble Concierge”.
7. Rekomendowanemu przysługuje prawo do używania stwierdzenia „miejsce/usługa/produkt/firma/technologia/wydarzenie rekomendowane przez Noble Concierge” oraz posługiwania się logiem „Rekomendacja Noble Concierge” na zasadach nieodpłatnej, niewyłącznej, udzielonej na okres 1 roku licencji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2007.181.1293 z późn. zm.). W ramach licencji rekomendowany ma prawo posługiwać się logiem na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy loga, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) publiczne wystawianie i odtworzenie, a także publiczne udostępnienie loga w taki sposób , aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności:
i.  umieszczenie loga na stronie internetowej rekomendowanego;
ii. umieszczenie loga w folderach, ulotkach i innych materiałach marketingowych rekomendowanego.
8. Za czynności związane z przyznaniem rekomendacji nie pobiera się opłat.

 

Cofnięcie rekomendacji
§ 4

1. Rekomendacja może zostać cofnięta na wniosek osoby wchodzącej w skład kapituły.
2. Cofnięcie rekomendacji następuje w przypadku:
a. uzasadnionej skargi, zażalenia lub reklamacji klienta Noble Concierge, który skorzystał z usługi rekomendowanego, po dokładnej weryfikacji stanu faktycznego danej sprawy przez osobę w tym celu wydelegowaną z Noble Concierge;
b. nie dotrzymania warunków umowy w przypadku partnera Programu Noble Concierge;
c. działania na szkodę Noble Concierge;
d. wystąpienia istotnej zmiany dotyczącej firmy, usługi, produktu, miejsca, technologii lub wydarzenia, będącego przedmiotem rekomendacji, mającej znaczący wpływ na przesłanki, które uprzednio zadecydowały o przyznaniu rekomendacji.
3. O cofnięciu rekomendacji rekomendowany zostaje poinformowany listownie. Cofnięcie rekomendacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem licencji, o której mowa w §  3 ust. 7 i utratą prawa do korzystania z loga „Rekomendacja Noble Concierge”.
4. Decyzję o cofnięciu rekomendacji podejmuje Prezes Zarządu Noble Concierge.

 

Postanowienia końcowe
§ 5

1. Noble Concierge prowadzi rejestr wydanych rekomendacji.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Noble Concierge.