Regulamin

Regulamin Konkursu Facebook z dnia 1.03.2019

 • § 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Noble Concierge sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 (kod 1-208), wpisana pod nr KRS: 0000287513 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP 5272547548, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs będzie prowadzony od dnia 1.03.2019, od momentu opublikowania na Profilu wpisu ogłaszającego Konkurs, do dnia  do godziny 23:59.
 3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.
 4. Celem Konkursu jest promowanie działalności Organizatora.
 5. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć:

Profil – oficjalny profil Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/wineandfoodnoblenight;

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na oficjalnej stronie Organizatora: www.nobleconcierge.pl/regulamin/regulamin-konkursu-facebook-103  ;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca prywatne konto (niekomercyjne) w serwisie facebook.pl;

Uczestnik – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

Zadanie – zadanie konkursowe polegające na opublikowaniu pod postem konkursowym zamieszczonym na Profilu lub na osi czasu Profilu, prawidłowego rozwiązania zadania lub prawdziwej odpowiedzi na pytanie zawarte w treści postu konkursowego, w czasie trwania Konkursu;

Nagroda – nagroda przewidziana dla zwycięzcy Konkursu w postaci Voucheru na udział w konferencji Food Service Summit, która odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. w Warszawie (szczegóły konferencji dostępne na stronie http://foodservicesummit.pl/).

 

 • § 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs jest prowadzony na Profilu. Organizator oświadcza jednocześnie, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Uczestnikiem mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy posiadają profil w serwisie Facebook (zgodny z regulaminem portalu Facebook) i spełnią następujące warunki konkursowe:
 3. wykonają Zadanie,
 4. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, a także podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin osób wymienionych wcześniej, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, kuzyni oraz osoby przysposobione.
  2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
  3. Zamieszczenie na Profilu rozwiązania zadania lub odpowiedzi na pytanie zawarte w treści postu konkursowego jest traktowane jako zgłoszenie Uczestnika udziału w Konkursie i oznacza akceptację przez Uczestnika jego zasad, przewidzianych niniejszym Regulaminem.
  4. Organizator nie przyjmie zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w czasie trwania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu internetowego używanego przez Uczestnika.
  5. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zamieszczania treści, które:
  6. są obraźliwe,
  7. nawołują do agresji,
  8. obrażają osoby trzecie,
  9. zawierają treści (obrazy) obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
  10. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
  11. są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy,
  12. naruszają prawa autorskie osób trzecich,
  13. propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
  14. propagują spożywanie alkoholu,
  15. zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje,
  16. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik,
  17. zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy),

m.  są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej,

 1. w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia/nie zamieszczenia odpowiedzi, których autorzy:
  2. nie działają w imieniu własnym, lecz przez osoby trzecie,
  3. działają z fikcyjnych kont (profili) w serwisie Facebook,
  4. tworzą fikcyjne konta (profile) w serwisie Facebook,
  5. naruszają regulamin serwisu Facebook.

 

 • § 3.  Zasady przyznania Nagrody w Konkursie
 1. Spośród Uczestników, którzy wykonali Zadanie Organizator wyłoni 2 (dwóch) zwycięzców.
 2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, ze wskazaniem zwycięzcy Konkursu.
 3. Posiedzenie Komisji, podczas której nastąpi przyznanie Nagrody, odbędzie się dnia 4.03.2019 Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody, o czym poinformuje na Profilu.

 

§4. Ogłaszanie wyników i wydanie Nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej do niego na Facebooku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy.
 2. Informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na Profilu.
 3. Warunkiem odebrania Nagrody przez zwycięzcę jest przesłanie przez niego, w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu, wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu
  3. adres mailowy
  4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 powyżej  lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez tego Uczestnika prawa do Nagrody.
  5. Przyznana w Konkursie Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. 3.
  6. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora pocztą elektroniczną, pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
  7. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu ani na nagrodę innego rodzaju.
  8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymanej nagrody na osobę trzecią.
  9. Nagroda, której wysyłka do Uczestnika nie będzie możliwa w terminie do dnia 5 marca 2019 r. z powodu niepodania Organizatorowi danych do wysyłki, lub podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, przepada.

 

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać do Organizatora drogą elektroniczną lub na piśmie.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis reklamacji, w tym powód oraz oczekiwane rozwiązanie. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres email: konkurs@nobleconcierge.pl , tytuł e-maila: „Reklamacja. Konkurs na Facebooku z dnia 1.03.2019 r. ” . Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Noble Concierge sp. z o.o., adres: (01-208) Warszawa ul. Przyokopowa 33, z dopiskiem: „Konkurs na Facebooku z dnia 1.03.2019 r. ”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Uczestnika na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§6. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób dokumentów i treści dotyczących Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
  i baz danych wykorzystywanych przez Organizatora w czasie Konkursu, bez jego wyraźnej, pisemnej zgody;
 2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§7. Dane osobowe

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników udostępnione przez Uczestnika w procesie dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie oraz w celu realizacji Konkursu, w tym w celu przyznawania Nagród, a także w celach administracyjnych i statystycznych, jak również podatkowych (dotyczy zwycięzców)  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO przez okres nie dłuższy niż czas  trwania Konkursu oraz wydania Nagród lub przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechować dane Uczestników  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 3. Organizator uprawniony jest do powierzania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, innym podmiotom (zaufani partnerzy), to jest: podwykonawcom Organizatora, przy zachowaniu zakresu i celu powierzenia określonego w ust. 2 powyżej. Dane mogą być udostępnione również innym podmiotom niż wskazane powyżej, które posiadają uprawnienie dostępu wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Organizatora oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa - przysługuje mu prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie urzędu).
 6. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zmianie swoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla realizacji Konkursu. Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i , numeru telefonu, adresu e-mail i innych danych kontaktowych podanych wcześniej na potrzeby Konkursu.
 7. W celu realizacji uprawnień i obowiązków wskazanych powyżej Uczestnik może złożyć do Organizatora stosowny wniosek z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na Profilu oraz w Regulaminie.

 

§8. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Profilu.
 2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie inne materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania z poszanowaniem praw już nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.nobleconcierge.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu, z uwzględnieniem czasu trwania ewentualnych postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu.