Regulamin

Polityka Prywatności - obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ART. 14 RODO1

 

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych.

Noble Concierge Sp. z o,o.

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Telefon: 22 489 37 79

E-mail: concierge@nobleconcierge.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

E-mail: iod@nobleconcierge.pl  

Formularz kontaktowy na stronie: www.nobleconcierge.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

 

− przyjęcie, wykonanie i rozliczenie Zleceń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

− marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez Noble Concierge (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

− dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych ze złożonymi Zleceniami lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Kategorie odnośnych danych osobowych otrzymanych od innego administratora danych osobowych.

 

− dane personalne,

− dane kontaktowe.

 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

− dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych ze złożonymi Zleceniami, lub obrona przed nimi,

− marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez Noble Concierge

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub

o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją.

 

− upoważnieni pracownicy Administratora

− podmioty realizujące usługi określone w Pani/Pana Zleceniach

− dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację Zleceń oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmy kurierskie i pocztowe

− w razie konieczności podjęcia działań celem dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, także podmioty świadczące pomoc prawną lub usługi windykacyjne oraz właściwe sądy i komornicy.

 

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez

Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmianka

o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Jeżeli będzie to niezbędne do realizacji i rozliczeń Zleceń (art. 49 ust. 1 lit. b RODO) lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani/Pana żądanie, lub niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Pani/Pana interesie pomiędzy Noble Concierge a inną osobą fizyczną lub prawną, w tym realizacji i rozliczeń zleceń składanych w ramach Programu Noble Concierge (art. 49 ust. 1 lit. c RODO) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, tzn. znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (" EOG "), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG.

Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez skierowanie żądania na adres: iod@nobleconcierge.pl .

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, (ew. kryteria ustalania tego okresu).

W zakresie przyjęcia, wykonania i rozliczenia Zleceń, do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania takiej zgody.

Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo:

− żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− żądania ich sprostowania;

− żądania ich usunięcia;

− żądania ich ograniczenia przetwarzania;

− prawo do przenoszenia danych;

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

− do przenoszenia danych.

 

Realizacja w/w uprawnień następuje poprzez skierowanie żądania na adres: iod@nobleconcierge.pl

Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie informacji handlowej odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, w tym Zleceń. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, w tym Zleceń.

Źródło pochodzenia danych

Getin Noble Bank s.a. z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, KRS: 0000304735.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Nie dotyczy.

 

Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) Noble Concierge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287513, NIP 5272547548, REGON 141024327. Kapitał zakładowy 450 000 PLN.