Jak syndyk zajmuje wynagrodzenie?

Jak syndyk zajmuje wynagrodzenie?

Upadłość konsumencka jest w Polsce coraz bardziej popularna. Spora część konsumentów postrzega upadłość jako szybkie i łatwe rozwiązanie problemów finansowych, głównie licząc na całkowite oddłużenie. Czy przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej tracimy cały nasz majątek? Co się dzieje z naszym wynagrodzeniem za pracę i kto decyduje o rozdysponowaniu naszych środków?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to sytuacja, w której nieradzący sobie ze swoim zadłużeniem, konsument będący osobą fizyczną składa wniosek do sądu upadłościowego. Sąd dokonuje oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Złożenie wniosku uruchamia wieloetapową procedurę, która może, ale nie musi zakończyć się oddłużeniem wnioskodawcy. Jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez oddłużenia, to kolejnym etapem jest przydzielenie przez sąd syndyka. W tym momencie rozpoczyna się etap właściwy upadłości. W tej części procesu syndyk dokonuje spisu majątku dłużnika tzw. masy upadłościowej i rozpoczyna się żmudny proces jej spieniężania. Kolejnym działaniem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Co się dzieje z wynagrodzeniem upadającego konsumenta?

Po ogłoszeniu upadłości rachunek bankowy dłużnika zostaje zablokowany. Zanim jednak syndyk uda się do właściwego oddziału banku, w pierwszej kolejności powinien spotkać się z upadłym i wyjaśnił mu wszystkie zawiłości, które będą wiązać się z późniejszym dostępem do konta. Syndyk odwiedza właściwą placówkę bankową, w której dłużnik ma rachunek i składa postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Pracownik banku oznacza rachunek z upadłością konsumencką. W tym momencie dostęp do rachunku dłużnika zostaje zablokowany, chyba że syndyk postanowi inaczej i złoży w banku odpowiednie dyspozycje – na przykład, z jakiej kwoty dłużnik będzie mógł korzystać albo przy użyciu której karty płatniczej.

Jak widać dostęp do konta i płatności w dużej mierze może pozostać ograniczony.

Jeżeli podstawą zatrudnienia upadłego jest umowa o pracę, to zgodnie z przepisami Kodeksu pracy syndyk może dokonać potrącenia jedynie do wysokości połowy wynagrodzenia za pracę. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tę kwotę zatem syndyk pozostawi. Jeśli konsument jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Do dyspozycji upadłego z wynagrodzenia z tytułu pracy pozostaje kwota wolna od zajęcia i w zależności od sytuacji rodzinnej (czy konsument posiada, czy nie posiada dzieci) i zawodowej upadłego może wynosić 701 zł, 1.051,50 zł lub najniższą krajową, czyli 2.061,67 zł.

Warto wiedzieć, że istnieją szczególne zasady ustalenia kwoty wolnej od zajęcia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy na upadłym spoczywa obowiązek utrzymania dodatkowej osoby. Jeśli dłużnik utrzymuje np. dziecko, wówczas kwota zajęcia wynagrodzenia przez syndyka nie może być niższa niż iloczyn osób, które pozostają na utrzymaniu dłużnika oraz upadłego i kwoty 792 zł, tj. 150 % kwoty, która daje możliwość uzyskania świadczenia z pomocy społecznej w przypadku osoby, na której utrzymaniu pozostają inne osoby.

Warto przed zgłoszeniem wniosku o wszczęcie konsumenckiego postępowania upadłościowego rozważyć wszystkie możliwe opcje spłaty swoich zobowiązań, w tym kredytów gotówkowych, pożyczek online, czy chwilówek bez BIK, aby nie być ograniczonym i zmuszonym do oddawania swojego wynagrodzenia.

Lavender

Matka rocznego Janka. Tworzę markę lavender store. Ruszamy w styczniu.

Post Comment